Impost del C02

CO2

L'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen els vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (o això ens venen...)

Aquest impost, implantat a l’any 2021, és un impost verd alineat amb la fiscalitat ambiental que es promou des d’Europa amb els objectius del desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.

Davant la situació d’emergència climàtica que viu el planeta, i des del compromís amb el medi ambient, l’impost s’implanta per incentivar la reducció d¡emissions de CO2 dels vehicles, que tenen un impacte directe en l’efecte d’hivernacle i l’escalfament global, i per tant, sobre la salut de la ciutadania.

 

QUI HA DE PAGAR L’IMPOST:

  • Les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020).
  •  Les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant el 2020.
  • Estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor).
  • Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen.

REQUISITS PER GAUDIR DE LA BONIFICACIÓ:

  • Antiguitat mínima de 30 anys en la data de la primera matriculació.
  • El propietari ha de tindre en propietat un altre vehicle principal d’ús diari.
  • L’estat de manteniment ha d’estar correcte des d’un punt de vista històric, resta en el seu estat original i no s’han modificat de forma substancial les característiques tècniques dels seus components principals.
  • La filosofia és que no és extensiva a tots els vehicles de més de 30 anys, sinó a aquells vehicles de col·lecció i d’ús no diari que puguin ser considerats bé patrimonial a conservar.

Com a Club, opinem que els clàssics no sóm el problema!!!, l’impacte dels nostres vehicles és mínim pels quilòmetres recurreguts anualment: creiem que hi han altres maneres més efectives de reduir les emissions de CO2 al planeta: grans vaixells, indústries contaminants, vehicles pesants, gestió ineficaç…

La Generalitat de Catalunya, deixa oberta la porta a que els vehicles històrics i els vehicles clàssics obtinguin una bonificació del 100% de la quota a pagar del CO2, pero amb matisos: actualment el propietari del vehicle ha de pertànyer a un Club de Clàssics, i aquest Club ha de generar una certificació documentada per tal de quedar exempt durant 10 anys, moment en el qual s'haurà de tornar a demanar la certificació a la Federació Catalana de Vehicles Històrics.

El nostre Club pertany a aquesta Federació i podem gestionar als nostres socis aquesta certificació per tal de quedar exempt del pagament d'aquest injust impost: una vegada disposem de la informació del vehicle i de les fotografies pertinentsm un inspector designat pel Club i registrat a la FCVH farà una inspecció ocular del vehicle i procedirà a emetre i tramitar el corresponent certificat d'idoneïtat.

El Club enviarà el certificat i la documentació a la FCVH per a la seva validació i registre. La FCVH envia a la Generalitat de Catalunya el Certificat d'Idoneïtat del vehicle perquè se l'hi apliqui la bonificació de l'impost de CO2.

La Federació cobrarà 20€ per vehicle. A aquest import, s'hi haurà d'afegir el cost de les tasques de gestió del Club.

Encara no ets soci del noste Club? ja tens un altre motiu per donar-te d'alta!!!. Tens qualsevol dubte, contacta amb nosaltres i t'informarem: estem amb tú! els clàssics no som el problema!.

La Junta de Lleida Clássic Drivers