Consentiment RGPD

  Cosentiment Exprés Socis

  En llaures a donar compliment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D.):

  S’INFORMA

  • Les dades de caràcter personal sol·licitades i facilitades per vostè, són incorporades en un fitxer de titularitat privada. El responsable de la qual i únic destinatari és LLEIDA CLÀSSIC DRIVERS.

  • Només seran sol·licitades aquelles dades estrictament necessàries per prestar adequadament els serveis sol·licitats, podent ser necessari recollir dades de contacte de tercers, com ara representants legals, tutors, o persones a càrrec designades per aquests.

  • Totes les dades recollides compten amb el compromís de confidencialitat, amb les mesures de seguretat establertes legalment, i en cap concepte són cedides o tractades per terceres persones, físiques o jurídiques, sense el previ consentiment del client, tutor o representant legal, excepte en aquells casos en els quals fos imprescindible per a la correcta prestació del servei.

  • Una vegada finalitzada la relació entre l’associació i el soci les dades seran arxivades i conservades, durant un període temps mínim de 12 mesos, després de la qual cosa seguirà arxivada o en defecte d’això seran retornades íntegrament al soci o autoritzat legal.

  • Les dades que facilito seran incloses en el Tractament denominat Socis de LLEIDA CLÀSSIC DRIVERS, amb la finalitat de gestió del servei contractat, emissió de factures, contacte…, totes les gestions relacionades amb els socis i manifesto el meu consentiment. També se m’ha informat de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a LLEIDA CLÀSSIC DRIVERS amb domicili en Carrer Pica d’Estats, 20 de Les Borges Blanques, 25400 Lleida.

  • Les dades personals poden ser cedides per LLEIDA CLÀSSIC DRIVERS a les entitats que presten serveis a aquesta.

  CONSENTIMENT

  , amb data de de de

  NOTA: Els camps marcats amb un (*) són obligatoris

  En usar aquest formulari accedeixo a l’emmagatzematge i gestió de les meves dades per part d’aquesta web*.